שאלות ותשובות

שאלות נפוצות

דין פגם מהותי שהוסתר ע"י אחד המשתתפים במכרז ולא הודיע עליו למפרסם המכרז ?

משתתף במכרז, המודע לפגם במכרז או בהליכיו, צריך להודיע על כך בעוד מועד. אין זה ראוי כי משתתף במכרז, הפגום לדעתו, ינצור הפגם בלבו, מתוך תקווה לזכות בו, ורק אם הפסיד יעורר טענות פגם התנהגות שכזו אינה בתום-לב. היא נופלת מאמת המידה להתנהגות ראויה בין משתתפים במכרז ביחסיהם ההדדיים, וביחסים שבינם לבין בעל המכרז."

 "לא יהא זה הוגן, אם משתתף במכרז, הרואה בו פגם מתחילתו, ישתוק, אך יתריע על כך, לאחר שהתברר לו שלא זכה. יש בכך חוסר הגינות הן כלפי המזמין והן כלפי המשתתפים האחרים."

(ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה בע"מ נ' מדינת ישראל משרד הבטחון ואח,' פד נ"א/ 5 / 643

תנאים לתיקון טעות שנפלה בערבות בנקאית

בית המשפט העליון קבע מספר תנאים מצטברים אשר רק בהתקיימם ניתן יהיה לתקן טעות שנפלה בערבות בנקאית, לרבות במקרים בהם נפלה טעות סופר או השמטה מקרית כגון : 

 שעל פני הדברים נראה כי הטעות או אי-גילויה טרם הצעת ההצעה, מקורם בתום לב והם נובעים מהיסח דעת גרידא ולא מכוונת מכוון כלשהי של המציע; אין בטעות ובתיקונה כדי להקנות למציע יתרון הפוגע בעקרון השוויון וביתר הכללים של דיני המכרזים.

עע"ם 5834/09 אדמונית החורש נ' המוסד לביטוח לאומי,

טעות בערבות בנקאית

הכלל הוא שעל ועדת מכרזים לפסול הצעות שנפלו בהן פגמים בערבות, בעוד שהפסיקה החמירה במיוחד בנוגע לטעויות שנפלו בערבות בנקאית המוגשת במכרזים, ונקבע כי רק במקרים נדירים כאשר אופי הטעות הוא טכני ובלתי משמעותי ושנפל בתום לב בלבד – ישקול בית המשפט אם להיעתר לעתירה

טיפול בטעות סופר שנפלה בהצעה למכרז

ניתן לתקן טעויות אשר ניכר בהן כי הן נפלו בתום לב וכי הן בעלות אופי טכני. לטעות סופר תיחשב טעות שתהא ברורה על פניה ואשר תיקונה אינו מצריך חקירה מעמיקה. כמו כן, הטעויות שניתן לתקן הן טעויות שאינן יורדות לשורש העניין ושאינן פוגעות בכללי היסוד של שיטת המכרזים. בעניין זה יש לבחון במיוחד אם תיקון הטעות מקנה יתרון בלתי הוגן לאחד המשתתפים באופן הפוגע בצורה משמעותית בעיקרון השוויון …"
(עע"ם 11572/05 טלדור מערכות מחשבים 1986 בע"מ נ' אימג'סטור מערכות בע"מ)

אי עמידה בתנאי הסף :

לפסול את ההצעה על הסף.
עת"מ 14298/11/19 נדיבי עדן אור בע"מ נ' עיריית ראשון לציון ואח' [ניתן ביום 2/4/2020 על-ידי בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים].
ההבחנה בין תנאי מהותי לטכני נעשית על-פי השאלה אם הפרת התנאי פוגעת בעקרון השוויון. תנאי שהפרתו אינה פוגעת בעקרון השוויון והתחרות ההוגנת ייחשב בדרך-כלל כתנאי טכני בלבד
…" [עת"מ 403/02 ישראלי ובניו בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר ואח']..

פגמים בהצעות במסגרת דיני מכרזים

או המשבש את כללי המכרז באופן שאינו מאפשר להשוות בין המציעים, ומקום שבו נפל פגם כזה תיפסל בדרך כלל ההצעה הפגומה גם אם היא ההצעה הכדאית ביותר מבחינה כלכלית…

לעומת זאת, פגמים בעלי אופי טכני, שמקורם בטעות בתום-לב מצד המציע אשר אינם יורדים לשרשו של עניין ואינם פוגעים בכללי היסוד של דיני המכרזים, רשאית ועדת המכרזים להכשירם בהתאם לשיקול דעתה,  

עע"ם 1811/09 אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' מועצה אזורית שדות נגב

​האם מותר להעביר את פרטי המשתתפים במכרז כולל את הצעות המחיר שלהם ?

לא. כל משתתף במכרז רשאי, בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה על החלטתה הסופית של ועדת המכרזים על הזוכים במכרז, לעיין בכל הפרוטוקולים של הוועדה, בחווֹת דעת מקצועיות, בטבלאות ההשוואה, בהתכתבויותיה עם המציעים, בהחלטה הסופית של הוועדה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה, בנימוקיה ובהצעה הזוכה במכרז, וכן לקבל עותקים ממסמכים אלה.
קיימים חריגים בהם ועדת המכרזים תהיה רשאית למנוע ממשתתפי המכרז לעיין בחלקים מההחלטה, המסמכים או מההצעה הזוכה המפורטים לעיל. בכל מקרה אין זכות עיון בהצעות יתר המשתתפים שלא הוכרזו כזוכים במכרז. (עוד בנושא זה ר' תקנה 21 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993

במכרז שנערך לפי כללי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות - האם אפשר להכריז כזוכה על הצעה יקרה יותר כזוכה או נוספת ?

כאשר במסגרת של מכרז ( משכ"ל / חשכ"ל ) מוגשות שתי הצעות כשרות, על הוועדה להכריז על ההצעה הזולה ביותר כזוכה. שכן, גם אם ההפרש בין ההצעות זניח, אין הוועדה רשאית להוסיף ולבחון היבטים הנוגעים למציעות, אשר לא נכללו בקריטריונים שפורסמו מראש במסגרת ההליך .

ההליך כולו, כמו גם הפעלת שיקול הדעת המצומצם על ידי הוועדה, אכן הוכפפו לאישור ההתקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), אשר הורה מפורשות, כי על הרשות לבחור בהצעה הזולה ביותר, לעניין הליכי מכרז שבמרכזם שיקול המחיר, לא היה מקום להוסיף ולבחון היבטים הנוגעים למציעות, אשר לא נכללו בקריטריונים שפורסמו מראש במסגרת ההליך.

ראה:

עתמ (ב"ש) 14680-07-20 כח-אדם סיעוד שמירה ונקיון בע"מ נ' מ.א אל קסום

ביטול מכרז לאחר שנפתחו כבר ההצעות האם – אפשרי ?

ביטול מכרז לאחר שנפתחו כבר ההצעות, יינקט במקרים חריגים, ועת שמעבר לכך אף מקיימים ובסמוך – מכרז חדש – יש לבחון בקפדנות האם הביטול אכן היה נדרש. 

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ופסק: בנסיבות דנן , ביטול המכרז הראשון נעשה שלא כדין ולא היה מקום לקיים מכרז חדש ,
ביטול מכרז לאחר שנפתחו כבר ההצעות, יינקט במקרים חריגים,  אין די בקיום סעיף המאפשר ביטול מכרז כדי לאשר את ביטולו, עדיין יש צורך לנהוג בהגינות בסבירות ובתום לב 

ראה :

ע"א (ירושלים) 52588-03-21 רשת עמל 1 בע"מ נ' ראש עיריית מעלה אדומים – מר בנימין כשריאל

ביטול מכרז, ופרסום מכרז חדש תחתיו, האם אפשרי?

ביטול מכרז, ולבטח פרסום מכרז חדש תחתיו, יכול שייעשה רק במקרים יוצאי דופן. ואולם, כאשר נופלות טעויות במכרז, כאשר קיימות סתירות בתנאי המכרז, או כאשר מוגשות הצעות גרעוניות בהשוואה לאומדן שעשה מפרסם המכרז – הצעד החריג של ביטול המכרז יכול שיהא מוצדק.

ראה : 

עע"מ 5158-20 מילגם בע"מ נ' מועצה מקומית טובא זנגריה

שאלה להעברה למומחה שלנו

    דילוג לתוכן